کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  دوشنبه، ۳۱ تیر‌‌ماه ۱۳۹۸ | Monday, July 22, 2019
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان شرایط و مدارک آزمون آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۵ جلسه (۱۰ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

۱۸:۰۰

۰۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

۱۸:۰۰

۰۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

۱۸:۰۰

۰۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

۱۸:۰۰

۰۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

۱۸:۰۰

۰۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۵ جلسه (۱۰ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

۱۶:۰۰

۰۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

۱۶:۰۰

۰۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

۱۶:۰۰

۰۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

۱۶:۰۰

۰۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

۱۶:۰۰

۰۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۵ جلسه (۱۰ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

۱۴:۰۰

۰۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

۱۴:۰۰

۰۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

۱۴:۰۰

۰۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

۱۴:۰۰

۰۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

۱۴:۰۰

۰۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۵ جلسه (۱۰ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۵ جلسه (۱۰ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۵ جلسه (۱۰ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۹ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۵ جلسه (۱۰ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۳

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۹ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۵ جلسه (۱۰ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۳

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

۱۵:۰۰

۰۰:۰۰

مهندس آقای نخعی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ شاه ولی.

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

۱۲:۰۰

۰۰:۰۰

مهندس آقای نخعی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۱۶ جلسه (۳۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای میثم نخعی

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای میثم نخعی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۹

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۱۰

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۱۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۱۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۱۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۱۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۱۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای میثم نخعی

۱۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای میثم نخعی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۰۶

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۰۹

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۶

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۹

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۱

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی رحیمی


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: نشانی: تهران، خیابان پیروزی، انتهای خیابان اول نیروی هوایی، نبش کوچه یک ممیز سی و شش، پلاک ۲۱۱

تلفن: ۷۷۴۰۰۰۴۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@DrDrive.ir

 

© ۱۳۹۸ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی رحیمی محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی