کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  یک‌‌شنبه، ۵ خرداد‌‌ماه ۱۳۹۸ | Sunday, May 26, 2019
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان شرایط و مدارک آزمون آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۰۶

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۰۹

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۲۶

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۹

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۱

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ شاه ولی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۱/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۱/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۷ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

۱۷:۰۰

۱۸:۳۰

آقای نخعی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

۱۷:۰۰

۱۸:۳۰

آقای نخعی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای نخعی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای نخعی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | مدت: ۷ جلسه (۱۴ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم زوار

۷

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای نخعی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۳

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای نخعی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای نخعی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

۱۵:۳۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای نخعی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای نخعی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۷ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۷ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

۱۵:۳۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای نخعی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

۱۴:۰۰

۱۵:۳۰

خانم زوار

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

آقای نخعی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم زوار

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ دی ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

۱۸:۳۰

۲۰:۰۰

آقای نخعی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

۱۸:۳۰

۲۰:۰۰

آقای نخعی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ دی ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

۱۷:۰۰

۱۸:۳۰

آقای نخعی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

۱۷:۰۰

۱۸:۳۰

آقای نخعی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۷

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۰۹:۰۰

۱۳:۰۰

آقای نخعی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای نخعی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

۱۵:۳۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای نخعی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

۱۵:۳۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای نخعی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۷ جلسه (۱۴ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

خانم زوار

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای نخعی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۷ جلسه (۱۴ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

۱۱:۳۰

۱۳:۳۰

خانم زوار

۳

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

آقای نخعی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۸

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۸

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای علیزاده 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی رحیمی


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: نشانی: تهران، خیابان اول نیروی هوایی، نبش خیابان ۳۶

تلفن: ۷۷۴۰۰۰۴۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@DrDrive.ir

 

© ۱۳۹۸ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی رحیمی محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی